Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door PietParts.
PietParts probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en prijzen
De weergegeven teksten, gegevens en prijzen worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De prijzen zijn onderhevig aan wijziging door PietParts en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. PietParts heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe/indirecte schade
PietParts sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.